Vedtekter

Venneforeningen Risør II –Vedtekter
Vedtatt på årsmøte 22.mars 2014
§ 1. Navn, adresse, registrering.
Venneforeningen Risør II er en åpen forening med adresse i Risør kommune og skal være
registrert i «Enhetsregisteret» (ev. «Foretaksregisteret» hvis omsetningen blir momspliktig).
§ 2. Formål.
«Risør II’s Venner» er en venneforening som har til formål å eie og å forestå restaurering,
drift og vedlikehold av R/S “Risør II” med utgangspunkt i skøytas opprinnelige farvann.
Gjennom dette og tilhørende virksomheter søker en å bevare R/S “Risør II” som en del av
kystkulturen ved å gi tilbud til:
 Risørs befolkning
 Skole, opplæring, ungdomsarbeid
 Reiseliv
 Egne medlemmer ved deltakelse i regattaer og andre aktiviteter.
§3. Grunnkapital.
Venneforeningens grunnkapital er redningsskøyta R/S “Risør II”, som ble kjøpt av den
tidligere stiftelsen Risør II i 1986.
§4. Andelsbrev.
Venneforeningen kan selge andelsbrev til inntekt for drift, vedlikehold og restaurering av
skøyta.
Andelshavere er fortrinnsberettiget til de tilbud om bruk av skøyta som venneforeningen
fremsetter til privatpersoner.
Andelsbrev er et bevis for en pengegave og gir ingen eiendomsrett i skøyta, men innehavere
av andelsbrev har møterett på venneforeningens årsmøte.
Andelsbrev kan tildeles bidragsytere for materialgaver og tjenester som kommer
venneforeningen til gode. Disse har samme rettigheter som nevnt ovenfor.
§ 5. Medlemmer.
Enhver som ønsker å støtte opp om R/S «Risør II», kan bli medlem mot å betale kontingent til
venneforeningen.
Medlemmer av venneforeningen:

 1. Får tilsendt medlemsblad, årsmøteinnkalling og annen relevant informasjon.
 2. Får fortrinnsrett til seilaser arrangert av Venneforeningen.
 3. Har stemmerett på Venneforeningens årsmøte.
 4. Kan velges til styreverv i Venneforeningen.
 5. Medlemskapet gjelder fra årsmøte til årsmøte. Nyinnmeldinger skal få tilsendt
  medlemsblader utkommet etter betalt kontingent.

årsmøtet, må være skriftlig mottatt av styret minst 6 uker
før årsmøtet.
Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Godkjenning av innkallingen.
 3. Godkjenning av dagsorden.
 4. Godkjenning av årsberetning.
 5. Godkjenning av regnskap.
 6. Behandle og vedta budsjett med kontingent
  og ev. godtgjørelser og lønninger..
 7. Vedta eventuelle vedtektsendringer.
 8. Velge venneforeningens styre. Velge leder, kasserer, driftsansvarlig og øvrige
  styremedlemmer.
 9. Velge revisor.
 10. Velge leder og 2 medlemmer til valgkomité.
  § 7. Medlemsmøter.
  Medlemsmøter holdes når det er ønskelig at medlemmene behandler saker som ikke trenger
  årsmøtebehandling.
  § 8. Styret.
  1) Styret velges av årsmøtet for 1 år av gangen.
  Styremedlemmer kan gjenvelges og bør sitte i minst to år.
  Minst 3 medlemmer skal gjenvelges hvert år.

2) Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, driftsansvarlig og 2 – 5
styremedlemmer.
3) Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer har fått innkalling og minst 4 er til
stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, ev. møteleder ved leders fravær.
4) Styret skal drive foreningen i tråd med vedtektene.
5) Lederen eller den styret bemyndiger, har det daglige tilsyn med skøyta.
6) Styret skal forestå drift og vedlikehold av R/S «Risør II».
7) Styret skal Sørge for at venneforeningens eiendeler til enhver tid er betryggende oppbevart
og forsikret.
8) Holde arkiv over årsberetninger, regnskap, andelshavere og annet nødvendig
grunnlagsmateriale.
9) Årsmøtets vedtak og intensjoner i budsjettet skal settes ut i livet.
10) Det skal føres regnskap og sørge for revisjon av regnskapet.
11) Det skal holdes arkiv over medlemmer.
12) Det skal utgis 2 medlemsblader årlig.
13) Seilingsplanen skal oppdateres fortløpende på hjemmesiden og være toårig.
I tillegg tas seilingsplanen med i hvert ”Risør II Nytt”.
14) Styret skal føre møtebok.
a) Sakene skal være fortløpende nummerert gjennom året.
b) Første sak på hvert styremøte skal være gjennomgang og godkjenning av forrige
styremøtereferat.
c) Møteboken skal underskrives av referent og leder.
15) På første styremøte etter årsmøtet skal styret;
a) gå gjennom årsmøtets vedtak, herunder også budsjettet.
b) gå gjennom vedtektene og hvert styremedlem skal få sin kopi av vedtektene,
c) gå gjennom gjeldende skriv og oppnevne ansvarlige og komiteer ifølge gjeldende
vedtekter, jfr. paragraf 9. Samme person kan ha flere verv.
16) Styret skal følge opp ansvarliges og komiteenes arbeid og avkreve rapportering til styret.
17) Styret skal til enhver tid oppdatere ”Gjeldene skriv” så disse er tilpasset drift av båt og
forening.
18) Det skal sendes melding til «Enhetsregisteret» (se § 1) om endringer av styresammensetningen.
Det skal inntas i årsberetningen at dette er oppfylt.
19) Styret skal innkalle til årsmøte ifølge vedtektene.
§ 9. Komiteer.

 1. Styret kan oppnevne de komiteer og arbeidsgrupper det har behov for og kan endre deres
  sammensetning ved behov.
 2. Komiteene skal ha en leder som er ansvarlig ovenfor styret.
 3. Hvis ingen komitémedlemmer er representert i styret, skal en eller flere representanter for
  komiteen møte på styremøter når styret ønsker det. Disse har ikke stemmerett i styret
 4. Styret fastsetter komiteenes mandat.
 5. Komiteene framlegger arbeidsplaner for styret og deretter utføres disse i tråd med styrets
  vedtak.
  § 10. Ekstraordinært årsmøte.
  Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 1/4 av foreningens ordinære
  medlemmer ønsker det. Innkalling kunngjøres med minst 3 ukers varsel i lokalavisen og på
  foreningens hjemmeside og skal inneholde dagsorden og forslag/saker til behandling.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.
§ 11. Vedtektsendringer.
Vedtektsendringer skal vedtas/forkastes slik de er gjengitt i innkallingen til årsmøtet eller
ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 31. oktober. Styret legger forslaget
med sin innstilling fram for venneforeningens årsmøte.
§ 12. Oppløsning.
Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall på ordinært årsmøte, og når forslag om
oppløsning framgår av innkallingen. Blir oppløsning vedtatt, skal vedtaket gjentas med to
tredels flertall på neste årsmøte, ev. et ekstraordinært årsmøte minst 2 måneder etter ordinært
årsmøte.
Ved oppløsning skal vedtaket inneholde en liste over lokale, regionale og nasjonale museale,
kulturelle og marine instanser som i prioritert rekkefølge skal tilbys å overta
venneforeningens eiendeler og eventuelle gjeldsforpliktelser/garantiansvar, og forplikter seg
til videre drift i tråd med venneforeningens formålsparagraf.
Hvis ingen av de prioriterte institusjoner ønsker å overta eiendeler og eventuelle
gjeldsforpliktelser, skal skøyta selges til høystbydende som forplikter seg til å ha hjemmehavn
i Risør og å beholde navnet. Hvis ingen budgivere kan oppfylle denne forpliktelse innen 6
måneder etter at venneforeningen er oppløst og skøyta har vært lagt ut for salg i minst 6
måneder, selges skøyta til høystbydende.
Et eventuelt overskudd ved salget, skal gå til å fremme de tiltak som er nevnt i
venneforeningens formålsparagraf og administreres av egnet organisasjon i Risør.
Endring av denne § skal anses som en omdanning og behandles etter denne §.